Version 14

Pico: scoppy-pico-v14.uf2
Pico W: scoppy-picow-v14.uf2


FSCOPE with Pico: scoppy-pico-fscope-250k5-v14.uf2
FSCOPE with Pico W and FHDM DSO-500K: scoppy-pico-wireless-fscope-250k5-v14.uf2

See Also

Documentation Index
Scoppy on GitHub
Using the App
Scoppy Forum & Support
FHDM Store